Anasayfa

Pist Aydınlatma Montajlı Mal Alımı 04.10.2018

DÜŞÜK GÖRÜŞ ŞARTLARINDA KALKIŞ İÇİN PİST AYDINLATMA İŞLERİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR MONTAJLI MAL SATIN ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.


İhale Kayıt Numarası

:

2018/472268

İşin Adı

:

Düşük Görüş Şartlarında Kalkış İçin Pist Aydınlatma İşlerinde Yapılacak Çalışmalar Montajlı Mal Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a)Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL

b)Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

c)Elektronik posta adresi

:

ihale@sgairport.com

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.sgairport.com

2 - İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Set Düşük Görüş Şartlarında Kalkış İçin Pist Aydınlatma İşlerinde Yapılacak Çalışmalar Montajlı Mal Alımı

b)Teslim [yeri / yerleri]

:

Sabiha Gökçen Havalimanı'dır.

c)Teslim [tarihi / tarihleri]

:

12.1 İşe başlama tarihi, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip 7 (yedi) gün içinde işe başlanacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihi itibari ile 8 Aydır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a)Yapılacağı yer

:

Havaalanı İşletme ve Havacılık End. A.Ş. (HEAŞ) Genel Müdürlük Binası A Blok Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

b)Tarihi ve saati

:

17.10.2018 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

Madde 4 - Teklif Şartları
4.1. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1.1.İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının idareden satın alınması zorunludur.

4.1.2.İsteklinin,HEAŞ’ın bu işe dair idari ve teknik şartnamelerinin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)

4.1.3.2018 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.

4.1.4.Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.

4.1.5.Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.

4.1.6.Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.

4.1.7.Tebligat ve bildirimler için adres, telefon, telefaks ve elektronik posta adresi beyanı.

4.1.8.İstekli tarafından teklif edilen işe dair toplam bedelin en az % 60’ı oranında ve ilgisine göre “pist aydınlatma işleri” satışı ve kurulumuna ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak; Son teklif verme tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili Kamu Kuruluşu ise iş deneyim belgesi, özel sektör ise sözleşme ve fatura nüshaları verilecektir. İsteklilerin tek başlarına gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler tam olarak, iş ortaklığı olarak gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilecektir.

4.1.9.2018 tarihli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına dair SGK’ dan alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)

4.1.10.2018 tarihli olarak vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)

4.1.11.İhaleye katılım ve yeterlik için verilen belgelerin tamamı Türkçe olacaktır.

4.1.12.10,00 TL (KDV dahil) tutarındaki Şartnamelerin satın alındığına dair belge.