Anasayfa

Pist Aydınlatma Malzemeleri Mal Alımı 21.04.2017

PİST AYDINLATMA MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/191364

İşin Adı

:

Pist Aydınlatma Malzemeleri Mal Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912

b)Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

c)Elektronik posta adresi

:

ihale@sgairport.com

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.sgairport.com

2 - İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

11 Kalem Pist Aydınlatma Malzemeleri Mal Alımı

b)Teslim [yeri / yerleri]

:

Sabiha Gökçen Havaalanı HEAŞ Ana depo

c)Teslim [tarihi / tarihleri]

:

İşe başlama tarihi itibari ile 45 gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a)Yapılacağı yer

:

Sabiha Gökçen Havaalanı HEAŞ Genel Müdürlük Binası A Blok Kurtköy Pendik/İSTANBUL

b)Tarihi ve saati

:

02.05.2017 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

Madde 4-TEKLİF ŞARTLARI
4.1. İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1.1. İsteklinin, HEAŞ’ın bu işe dair idari ve teknik şartnamelerinin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)
4.1.2.2017 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.
4.1.3. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
4.1.4. Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
4.1.6. Tebligat ve bildirimler için adres, telefon, telefaks ve elektronik posta adresi beyanı.
4.1.7. İstekliler teklif edecekleri ürünlere ait katalogları teklif ile birlikte vereceklerdir.
4.1.8. İstekliler teklif edecekleri Primer ek kitleri için, teknik şartnamenin 2.Genel Özellikler maddesinde belirtilen, TSEK-459 sertifikalarını teklif ile birlikte vereceklerdir.
4.1.9.2017 tarihli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına dair SGK’ dan alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)
4.1.10. 2017 tarihli olarak vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınacak belge.(Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)
4.1.11. 10 TL (KDV dahil) tutarındaki Şartnamelerin satın alındığına dair belge.